Política de privadesa

1
Identitat del responsable del tractament
L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per BOTEY MÚSICA en qualitat de responsable del tractament. BOTEY MÚSICA és el titular d'aquest lloc web, està domiciliat a la Avinguda del Ravell, 10, baixos, AD400 La Massana, Principat d'Andorra), i el seu número de registre Tributari és F-105665-M.
2
La Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals
En compliment del que requereix la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a BOTEY MÚSICA passarà a formar part d'un fitxer titularitat de BOTEY MÚSICA degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra.
3
Finalitat del tractament i destinataris de les dades sol·licitades
Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part de BOTEY MÚSICA, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són atendre les seves demandes d'informació sobre els serveis que ofereix BOTEY MÚSICA, així com l'enviament de comunicacions comercials electròniques en relació amb aquests serveis. En les eventuals comunicacions comercials electròniques que li enviem s'hi indicarà com vostè se'n pot donar de baixa, en cas que així ho desitgi.

En cas que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, vostè accepta que BOTEY MÚSICA societat pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l'establert en la LQDP.
4
Dades de menors
El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per BOTEY MÚSICA només es pot dur a terme persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que BOTEY MÚSICA comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrats per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a BOTEY MÚSICA que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d'acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l'aportació d'un document oficial, a mode d'exemple, una còpia escanejada del llibre de família.
5
Drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades
En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, BOTEY MÚSICA li informa que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa, vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic botey@andorra.ad, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.
6
Seguretat
BOTEY MÚSICA li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració , mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.
7
Canvis en la Política de Privadesa
Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis

Darrera actualització: 18 de desembre de 2020